Rehabilitacja neurologiczna

rehabilitacja_neurologiczna_mainPrzeznaczona jest dla Pacjentów ze schorzeniami zarówno obwodowego jak i ośrodkowego układu nerwowego. Zaliczają się do nich: urazy i guzy rdzenia kręgowego, udary mózgu, guzy mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, porażenia i niedowłady związane z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (SLA), mózgowe porażenie dziecięce i inne. W takich przypadkach zalecane jest prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych codziennie.

Celem rehabilitacji neurologicznej jest jak największe przywrócenie Pacjentowi utraconych funkcji motorycznych, poznawczych, mowy, a dzięki temu umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym. Oczywiście każdy przypadek jest inny i do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie. Czasem sukcesem będzie przywrócenie najprostszych umiejętności w zakresie samoobsługi tj.: mycia, ubierania, zmian pozycji, załatwiania potrzeb fizjologicznych albo chociażby umiejętności kontaktu z otoczeniem. Powodzenie rehabilitacji zależne jest od wielu czynników, w tym od stopnia zaawansowania choroby, od czasu rozpoczęcia rehabilitacji, indywidualnych predyspozycji, wieku, determinacji i włożonego wysiłku. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie spektakularnych efektów, w tym także całkowite przywrócenie sprawności.

Rehabilitacja neurologiczna polega przede wszystkim na kinezyterapii. W naszej pracy z Pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego wykorzystujemy takie metody jak PNF, terapia Saebo, masaż oraz elementy terapii neurorozwojowych. Na początku terapii  według indywidualnych potrzeb ustalamy z Pacjentem cele krótkoterminowe oraz długoterminowe, które w trakcie procesu rehabilitacyjnego są na bieżąco modyfikowane. Głównym i podstawowym celem terapii to przywrócenie wszystkich utraconych funkcji. Jeśli jest to niemożliwe staramy się nauczyć Pacjenta takich strategii ruchowych, aby te pozwoliły mu osiągnąć jak największą samodzielność, aktywność i niezależność w życiu codziennym.